รางวัลเชิดชูเกียรติ เกี่ยวกับด้านอนุรักษ์พลังงาน งานระบบบำรุงอาคารต่างของ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์

 

นโยบายด้านประหยัดพลังงานเกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2547 โดยท่านประธาน ธนินท์ เจียรวนนท์ ได้กำหนดเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานในเครือฯ ลดการใช้พลังงานลง 20% ซึ่งแต่ละกลุ่มธุรกิจยึดถือเป็นหลักปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมทั้งได้กำหนดทิศทางในการลดและควบคุมการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพเป็นนโยบายหลักในการบริหารงาน โดยกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน และให้แต่ละหน่วยงานแสดงผลการดำเนินงานการลดการใช้พลังงานและนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการประหยัดพลังงานในบอร์ดที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) ทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานเข้าร่วมนำเสนออย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ทุกโครงการ โดยมุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองค์กร มีการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีแผนงานการบำรุงรักษาอาคารอย่างเป็นระบบมีสมรรถนะด้านความปลอดภัยและมีความพร้อมในการรับมืออุบัติภัยต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่การสร้างและรักษาประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในการรองรับการใช้งานของอาคารและระบบประกอบอาคาร การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้แก่ การจัดระบบรักษาความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย และดับเพลิง การลดการเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่อาคาร การจัดระบบการสัญจร และการเข้าออก การป้องกันโรคระบาด ฯลฯ

ตลอดจนการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การรักษาความสะอาด การจัดระบบเก็บและกำจัดขยะ การกำจัดสิ่งปฏิกูล เกิดความสะดวก ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่ดีแก่ผู้ใช้สอยอาคาร การใช้ประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรกายภาพ ความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้ใช้อาคาร การบริการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับการรองรับมาตรฐาน เกียรติคุณจากราชการ และหน่วยงานชั้นนำทุกปี

 

•    รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 8 ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2550 -2557
•    Thailand Energy Awards 2008 รางวัลดีเด่นประเภทอาคารควบคุมประจำปี จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   กระทรวงพลังงาน
•    Asian Energy Awards 2008 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทอาคารควบคุมและได้รับเป็น Best Practices จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   กระทรวงพลังงาน
•    Thailand Energy Awards 2011 บุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   กระทรวงพลังงาน
•    Thailand Energy Awards 2012 รางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคารควบคุม จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   กระทรวงพลังงาน
•    MEA Energy Saving Building 2014 อาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเด่น จากการไฟฟ้านครหลวง
•    MEA Energy Saving Building 2014 มอบตราสัญลักษณ์ กฟม. อาคารประหยัดพลังงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 จาการไฟฟ้านครหลวง
•     รางวัลสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จาก กระทรวงแรงงาน  ปี 2558
•    เกียรติบัตรรับรอง สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)  ระดับดี
•     เกียรติบัตร รางวันสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2559 (ระดับประเทศ) “ ประเภทรางวัล ต่อเนื่อง 1 – 4 ปี ระดับเพชร ”
•    TFMA FM AWARD : Best Practice 2016 รางวัลการบริหารจัดการอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ดีเยี่ยมตามมาตรฐานสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร

 

•    รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 7  ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2551 -2557
•    Thailand Energy Awards 2008 รางวัลดีเด่นประเภทอาคารควบคุมประจำปี(ส่วนพลาซ่า) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   กระทรวงพลังงาน
•    Thailand Energy Awards 2010 บุคลากรดีเด่นประเภททีมงานด้านพลังงานอาคารควบคุม จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   กระทรวงพลังงาน
•    Thailand Energy Awards 2011  รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   กระทรวงพลังงาน
•    SOS Featuring Energy 2013 รางวัลดีเด่น  สุดยอดสำนักงาน รวมใจประหยัด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   กระทรวงพลังงาน
•    MEA Energy Saving Building 2014 อาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเด่น จากการไฟฟ้านครหลวง
•    MEA Energy Saving Building 2014 มอบตราสัญลักษณ์ กฟม. อาคารประหยัดพลังงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 จากการไฟฟ้านครหลวง
•    เกียรติบัตรระดับต้น (ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่องน้อยกว่า 1,000,000 ชั่วโมงทำงาน)  กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี พ.ศ. 2557  กระทรวงแรงงาน
•    เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในอาคารปี 3 ประจำปี 2558 จากการไฟฟ้านครหลวง
•    1 ใน 11 อาคาร ที่ได้รับเลือกให้เป็น อาคารสาธิต (Demonstration Building) ของโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (PEECB) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
•    TFMA FM AWARD : Best Practice 2016 รางวัลการบริหารจัดการอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ดีเยี่ยมตามมาตรฐานสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร

 


•    ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 4  ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2555 -2558
•    ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับต้น กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประจำปี 2557
•     รางวัลสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกระทรวงแรงงาน  ปี 2558
•    เกียรติบัตร โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก กิจกรรมการเปลี่ยนหลอด LED แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ บริเวณทางหนีไฟ ได้รับการประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  ปี 2558
•    เกียรติบัตร โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก กิจกรรมการบำรุงรักษาเครื่องส่งลมเย็น 6 เครื่อง ได้รับการประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ปี 2558
•    MEA Energy Saving Building 2014 อาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเด่น จากการไฟฟ้านครหลวง
•    MEA Energy Saving Building 2014 มอบตราสัญลักษณ์ กฟม. อาคารประหยัดพลังงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 จาการไฟฟ้านครหลวง
•    TFMA FM  AWARD : Best Practice 2016 รางวัลการบริหารจัดการอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 1 (สีลม), อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์), อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ดีเยี่ยมตามมาตรฐานสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร

 


•    รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 6  ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2552 -2557

 

About C.P.TOWER

อาคารสำนักงานให้เช่า  ซี.พี.ทาวเวอร์ บริหารงาน โดย
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Office for rent. Managed by C.P. Land PLC.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน กรุงเทพ ติดต่อ
02-247-3737#3083 , 083-989-1506
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ใน ภูมิภาค ติดต่อ
02-247-3562 , 02-641-1888 , 091-774-9233

Login

Official Facebook