Enter Site

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ (C.P.Tower) บริหารงานโดย กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท
(C.P. TOWER Growth Leasehold Property Fund)
เรามีสำนักงานให้เช่า พื้นที่ให้เช่า ออฟฟิตให้เช่า